Devrim Şehidi Ast. Mustafa Fehmi Kubilay

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

91 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930 tarihinde gericiler tarafından katledilen Cumhuriyet Devrimi Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı saygıyla anıyoruz.

İzmir’in Menemen ilçesinde mehdi olduğunu iddia eden Derviş Mehmet adlı gerici yobazın çevresinde toplanan yobazlar hilafetçi, gerici bir kalkışmaya girişirler.

İlçede askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay bir manga askerle olayı bastırmaya çalışır, ancak başarılı olamaz ve görevli iki bekçiyle birlikte gerici yobazlar tarafından şehit edilir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Aralık 1930’da orduya gönderdiği başsağlığı telgrafında şunları yazar:

“Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur.

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

 

Değerli Türk Milleti,

Gün Kubilay gibi gericiliğe ve bölücülüğe karşı mücadele etme günüdür. Geçmişte nasıl ki Türk Milleti emperyalizmin dayattığı Derviş Mehmet’e, Şeyh Said’e ve diğer emperyalist maşalara karşı mücadele verdiyse bugün de onların devamı olan FETÖ, PKK ve gerici yobaz zihniyete karşı mücadele vermektedir. Bu mücadelenin her koşulda galibi aziz Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olacaktır.

 

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)

Diğer Yazılar