Facebook Sayfamız  

   

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu  

   

AMACIMIZ GENÇLİK

AVUSTURYA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENÇLİK KOLU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Gençlik Kollarının amacı, ulusumuzun geleceğini oluşturan gençlerimize Atatürkçü Düşünceyi öğretmek, benimsetmek, sevdirmek ve Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk Devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş, toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek için gençlerin sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarını sağlamak, bilgi beceri kazanmalarına yardımcı olmak, her bağlamdaki gençlik çalışmalarını düzenleyip, yönlendirmek, geliştirmek ve denetlemek amacıyla kurulan Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolunun işleyişi ve ilgili ilkeleri ve yöntemleri düzenlemektedir.

KAPSAM

Bu yönetmelik Avusturya Atatürkçü Düşünde Derneği Genel Merkezi ve Avusturya genelindeki Şubelerindeki örgütlerle ortak çalışma ve hareket etme yöntemlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM 
ESAS HÜKÜMLER

Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği 18 – 30 yaş arası üyeleri, doğal Gençlik Kolları üyesi olarak belirlenir.

GENÇLİ KOLLARININ AMAÇLARI

a) Avusturya ADD Genel Merkez ve Şubelerindeki gençlerin Türk Devrimine, Atatürk İlkeleri doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak.
b) Avusturya ADD üyesi gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmek.
c) Avusturya ADD üyesi gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak.
ç) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimine taban oluşturacak yapıyı sağlamak için katkıda bulunmak.
d) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

 

KURULUŞ
GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU
Genel Merkez Gençlik Kolu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Tarafından belirlenen bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, Yazman ve beş üye olmak üzere toplam on kişiden oluşur ve Genel Başkana bağlı olarak çalışır. 

GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Avusturya ADD merkez ve şubelerindeki gençlerin, Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ülkesine ve ulusuna yararlı araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirir.
b) Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla, Atatürkçü Düşünce Derneğine taban oluşturacak katkılarda bulunur. 
c) Gençliğin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için araştırmaların yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini sağlar.
d) Gençliğin örgütlenme, eğitim, sağlık ve çalışma yaşamına yönelik sorunlarını tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar, çözümlerine yönelik politikaları geliştirir ve Genel Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar.
e) Genel Merkez Yürütme Kurulunun onayından çıkan çözüm önerileri çerçevesinde gençlik projelerini yaşama geçirebilmek için altyapı çalışmalarını yapar.
f) Gençlerin sorunlarına ve çözümlerine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için diğer kollarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak. Yapılan çalışmaları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşır.
g) Ulusal çizgideki diğer gençlik örgütlenmeleri ile Üniversitelerde Atatürkçü gençlik örgütleri ile ilişkileri geliştirir.
h) İki yılda bir, imkanlar doğrultusunda örgütümüzün tüm şube gençlik kollarının katılacağı kurultay, çalıştay, gençlik kampı vb. gibi etkinlikleri düzenler ve hazırlıklarını yapar.

ŞUBE GENÇLİK KOLU 
KURULUŞ
Şube Gençlik Kolunu, Şube üyesi gençlerin Şube yönetiminin kararı ile toplanıp oylama sonucu 6 kişilik Yönetim Kurulu‘nu belirler. Şube Gençlik Kolu Yönetim Kurulu aralarında seçecekleri başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı belirleyerek Şube Yönetim kurulunun onayına sunar. Şube Yönetim Kurulunun kararı ile faaliyete geçer. Gençlik Kollarının seçilen yönetimi Genel Merkez Gençlik Kollarına yazı ile Şube Başkanı tarafından bildirilir.

ŞUBE GENÇLİK KOLU GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE AMAÇLARI
a) Gençlerin örgütlenme, eğitim ve çalışma yaşamına yönelik genel sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri ile birlikte Genel Merkez Gençlik Koluna gönderilmek üzere raporlayıp, Şube Başkanı‘na sunmak.
b) Genç üyelerin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.
c) Bütün etkinlikleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek. 
d) Genelgelerin ve kararların gereğini yerine getirmek. İlgililere yazılı olarak duyurmak.
e) Genç üyelerin aileleriyle işbirliği kurarak, kol faaliyetlerinde çevre ile bütünlük sağlamak.
f) Haftalık ve aylık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi Genel Merkez Gençlik Kollarına göndermek ve o çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek.
g) Gençlik Kolu çalışmalarını içeren raporları ve üye sayısını üçer aylık devrelerde Genel Merkez Gençlik Koluna gönderilmek üzere Şube Başkanlığına vermek.
h) Gençlik Kolu çalışmalarının gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak. 
i) Şubelerde yapılan tüm etkinliklere, yapılan çalışmalara enerjileri ve katılımları ile destek vermek. (Bayrak ve poster asmak, afiş asmak, bildiri dağıtmak vb. gibi)

   
© 1995-2013 AVUSTURYA ADD